PRIVACYBESCHERMING (AVG) & BEHEER VAN COOKIES

Onderwerp

Dit handvest is opgesteld door Guillaume PINTE, die optreedt als vertegenwoordiger van het agentschap OP, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0841.885.269 (hierna aangeduid als "de verantwoordelijke voor verwerking").

Het doel van dit handvest is om mensen die contact opnemen met de makelaar OP en bezoekers van de website gehost op www.op.be (hierna aangeduid als de "website"), te informeren over de manier waarop gegevens worden verzameld en verwerkt door de verantwoordelijke voor verwerking.

Dit handvest toont de wil van de verantwoordelijke voor verwerking, om transparant te handelen, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en met de EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van fysieke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van richtlijn 95/46 / EG (hierna "de algemene verordening gegevensbescherming" genoemd).

De verantwoordelijke voor verwerking besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de privacy van zijn gebruikers en engageert zich daarom de redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik. Als de gebruiker wil reageren op een van de hieronder beschreven praktijken, kan hij contact opnemen met de verantwoordelijke voor verwerking op het postadres of e-mailadres dat is vermeld in de sectie 'contactgegevens' van dit handvest.

Instemming

Door vragen te stellen aan en/of door contact op te nemen met het makelaarskantoor OP, of door de website te bezoeken en te gebruiken, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de hieronder beschreven informatie, aanvaardt hij dit Charter en gaat hij uitdrukkelijk ermee akkoord dat de verantwoordelijke voor verwerking zijn persoonsgegevens die hij communiceert via de website en/of naar aanleiding van de diensten die op de website of door het makelaarskantoor worden aangeboden, verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de in dit handvest beschreven voorwaarden en principes, voor de hieronder aangegeven doeleinden.

De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking van toestemming brengt de wettigheid van de op eerdere toestemming gebaseerde behandeling niet in gevaar.

Welke gegevens verzamelen we?

Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat de gebruiker uitdrukkelijk ermee akkoord dat de verantwoordelijke voor verwerking de volgende persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de hieronder beschreven modaliteiten en principes:

Het is mogelijk dat de verantwoordelijke voor verwerking het nodig acht om niet-persoonlijke gegevens te verzamelen. Deze gegevens worden bestempeld als niet-persoonlijke gegevens omdat ze niet toelaten, direct of indirect, een bepaalde persoon te identificeren. Ze kunnen daarom voor elk doel worden gebruikt, bijvoorbeeld om de website, de aangeboden producten en diensten, of de advertenties van de verantwoordelijke voor verwerking te verbeteren.

In het geval dat niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens, zodat identificatie van betrokkenen mogelijk zou zijn, zullen deze gegevens als persoonlijke gegevens worden behandeld tot hun afstemming met een bepaalde persoon wordt onmogelijk gemaakt.

Verzamelmethoden

De verantwoordelijke voor verwerking verzamelt persoonsgegevens via zijn website en als onderdeel van de diensten aangeboden door het makelaarskantoor OP.

Doel van de behandeling

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden:

Mogelijk is de verantwoordelijke voor verwerking verplicht om verwerkingen uit te voeren die nog niet in dit beleid zijn voorzien. In dit geval zal de verantwoordelijke voor verwerking contact opnemen met de gebruiker alvorens de persoonlijke gegevens te hergebruiken, om hem te informeren over de veranderingen en hem de kans te geven, desgewenst, om dit hergebruik te weigeren.

Duur van bewaring

De verantwoordelijke voor verwerking bewaart de persoonsgegevens alleen voor de tijd die redelijkerwijze nodig is voor de beoogde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Aan het einde van de bewaartermijn zal de verantwoordelijke voor verwerking alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens onbeschikbaar worden.

Toegang tot gegevens en kopie

Op schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, verzonden naar de verantwoordelijke voor verwerking, op het adres dat is vermeld in de sectie 'contactgegevens' van dit handvest, kan de gebruiker, na een identiteitsbewijs te hebben aangereikt (een kopie van de identiteitskaart bijvoegen), gratis de schriftelijke communicatie of een kopie van de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben en die zijn verzameld, verkrijgen.

De verantwoordelijke voor verwerking kan de betaling van een redelijke vergoeding op basis van administratiekosten vragen, voor alle extra exemplaren die door de gebruiker worden aangevraagd.

Wanneer de gebruiker dit verzoek elektronisch indient, wordt de informatie verstrekt in een elektronische vorm die algemeen wordt gebruikt, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

De kopie van zijn gegevens wordt uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek aan de gebruiker, meegedeeld.

Recht op correctie

Op schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, dat wordt verzonden naar de verantwoordelijke voor verwerking op het adres dat is vermeld in de sectie 'contactgegevens' van dit beleid, kan de gebruiker, na een identiteitsbewijs te hebben overlegd (een kopie van de identiteitskaart bijvoegen), kosteloos, zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand, de correctie van zijn persoonsgegevens die onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn, bekomen, alsook om ze aan te vullen als ze onvolledig blijken te zijn.

Recht om zich tegen de verwerking te verzetten

Door een schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, dat naar de verantwoordelijke voor verwerking wordt gestuurd op het adres dat is vermeld in de sectie 'contactgegevens' van dit beleid, kan de gebruiker op elk moment, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie en na een identiteitsbewijs te hebben aangereikt (een kopie van de identiteitskaart bijvoegen), zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor verwerking kan weigeren het recht op bezwaar van de gebruiker te implementeren, wanneer hij dwingende en legitieme redenen voor de verwerking vaststelt, die de belangen of rechten en vrijheden van de gebruiker overstijgen, of voor de erkenning, uitoefening of verdediging van een recht in de rechtbank. In geval van betwisting kan de gebruiker beroep aantekenen in overeenstemming met het punt "Bezwaar en klacht" van dit handvest.

Door een schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, dat naar de verantwoordelijke voor verwerking wordt gestuurd, op het adres dat is vermeld in het gedeelte 'contactgegevens' van dit handvest, kan de gebruiker op elk moment en na een identiteitsbewijs te hebben aangereikt (een kopie van de identiteitskaart bijvoegen), zich verzetten tegen, zonder rechtvaardiging en kosteloos, de verwerking van zijn persoonlijke gegevens wanneer zijn gegevens worden verzameld voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering).

De verantwoordelijke voor verwerking is verplicht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand op het verzoek van de gebruiker te antwoorden en zijn antwoord te motiveren wanneer hij van plan is geen gevolg te geven aan een dergelijk verzoek.

Recht op beperking van de verwerking

Op schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, dat wordt verzonden naar de verantwoordelijke voor verwerking op het adres dat is vermeld in de sectie 'contactgegevens' van dit beleid, kan de gebruiker, na een identiteitsbewijs te hebben aangereikt (een kopie van de identiteitskaart bijvoegen), de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens verkrijgen in de onderstaande gevallen:

De verantwoordelijke voor verwerking zal de gebruiker informeren wanneer de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht op schrapping (vergeetrecht)

Op schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, dat wordt verzonden naar de verantwoordelijke voor verwerking op het adres dat is vermeld in de sectie 'contactgegevens' van dit beleid, kan de gebruiker, na een identiteitsbewijs te hebben aangereikt (een kopie van de identiteitskaart bijvoegen), de verwijdering van zijn persoonsgegevens verkrijgen, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

Het verwijderen van de gegevens is echter niet van toepassing in de volgende 5 gevallen:

De verantwoordelijke voor verwerking is verplicht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand op het verzoek van de gebruiker te antwoorden en zijn antwoord te motiveren wanneer hij van plan is geen gevolg te geven aan een dergelijk verzoek.

Recht op "dataportabiliteit"

Door een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek dat wordt verzonden naar de verantwoordelijke voor verwerking op het adres dat is vermeld in het gedeelte 'contactgegevens' van dit handvest en nadat een identiteitsbewijs is aangereikt (een leesbare kopie van de identiteitskaart bijvoegen), kan de gebruiker te allen tijde verzoeken om zijn persoonsgegevens kosteloos te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat, in het bijzonder met het oog op het doorsturen ervan naar een andere verantwoordelijke voor verwerking, wanneer:

Onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde modaliteiten heeft de gebruiker het recht van de verantwoordelijke voor verwerking te verkrijgen dat de persoonsgegevens die hem betreffen rechtstreeks worden doorgegeven aan een andere persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover technisch mogelijk.

Het recht om dataportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een opdracht van algemeen belang of verband houdt met de uitoefening van het openbaar gezag waarin de verantwoordelijke voor verwerking betrokken is.

Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

De ontvangers van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de verantwoordelijke voor verwerking zelf, diens medewerkers of andere contractanten, zijn zakelijke partners, zorgvuldig geselecteerd, in België of in de Europese Unie gevestigd, en die samenwerken met de verantwoordelijke voor verwerking in het kader van het verhandelen van goederen of het verlenen van diensten.

De gegevens worden nooit bekendgemaakt en/of verkocht aan derden voor direct marketing- of prospectiedoeleinden.

De verantwoordelijke voor verwerking behoudt zich het recht voor om persoonlijke gegevens van de gebruiker bekend te maken in het geval dat een wet, een gerechtelijke procedure of een bevel van een overheidsinstantie deze openbaarmaking noodzakelijk zou maken. Er vindt geen enkele overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie plaats.

Gebruik en beheer van "cookies"

Algemene principes. Dit artikel geeft informatie over het gebruik van cookies op de website.

Dit beleid inzake beheer van cookies is van toepassing op de website. Deze worden beheerd door de verantwoordelijke voor verwerking.

De website maakt gebruik van cookies om browsen nuttiger en betrouwbaarder te maken. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van de website, andere verbeteren de gebruikerservaring.

De meeste webbrowsers zijn geconfigureerd om cookies automatisch te accepteren. Als de gebruiker zijn beheer wil personaliseren, moet hij de instellingen van zijn browser wijzigen.Hij zal hierover meer informatie vinden onder het kopje "Cookie Management" van deze verklaring.

Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat de gebruiker uitdrukkelijk akkoord met het cookiebeheer dat hieronder wordt beschreven.

Definitie van cookies

Een "cookie" is een gegevensbestand of teksten die de server van een website tijdelijk of permanent registreert op de apparatuur van de gebruiker (harde schijf van de computer, tablet, smartphone of een ander vergelijkbaar apparaat) via zijn browser. Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden waarmee de verantwoordelijke voor verwerking samenwerkt.

Cookies verzamelen een bepaalde hoeveelheid informatie, zoals de taalvoorkeuren van bezoekers of de inhoud van hun winkelwagentje. Andere cookies verzamelen statistieken over de gebruikers van een website of zorgen ervoor dat de afbeeldingen correct worden weergegeven en dat de applicaties goed werken op de website. Weer anderen laten toe de inhoud en/of reclame van een website aan te passen aan de gebruiker.

Gebruik van cookies op de website

De website gebruikt verschillende soorten cookies:

De verantwoordelijke voor verwerking mag ook cookies en tags gebruiken om informatie te verzamelen over surfgedrag van gebruikers op verschillende websites en applicaties die tot zijn advertentienetwerk behoren.

Een tag is een onzichtbaar beeldbestand dat het surfgedrag van de gebruiker op een of meer websites en/of applicaties bijhoudt. Daarnaast kunnen andere commerciële cookies worden geïnstalleerd door adverteerders wanneer hun advertentie wordt weergegeven.

Commerciële cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. De informatie die wordt verzameld met behulp van commerciële cookies en tags wordt gebruikt om de effectiviteit van advertenties te meten en voor meer gepersonaliseerde advertenties op de website en andere websites die deel uitmaken van het advertentienetwerk, of waarvoor de verantwoordelijke voor verwerking reclamediensten biedt.

De bewaartermijn voor cookies is afhankelijk van het type: noodzakelijke cookies worden over het algemeen bewaard tot de browser sluit, terwijl functionele cookies 1 jaar geldig blijven en prestatiecookies, 4 jaar.

De verantwoordelijke voor verwerking machtigt publieke zoekmachines om de website te bezoeken via 'spiders' met als enig doel de toegang en inhoud van de website toegankelijk te maken via hun zoekmachines, zonder dat de verantwoordelijke voor verwerking het recht verleent om de website te archiveren. De verantwoordelijke voor verwerking behoudt zich het recht voor om de toelating zoals vermeld in dit artikel op elk moment in te trekken.

Om aanbiedingen te doen die de gebruiker kunnen interesseren, kan de verantwoordelijke voor verwerking overeenkomsten sluiten met reclameregies op internet. Ze kregen toestemming van de verantwoordelijke voor verwerking om advertenties op de website te plaatsen. Wanneer de gebruiker de website bezoekt, kunnen reclameregies ook informatie verzamelen.

Cookie management

De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren, maar ze laten u allemaal toe om instellingen aan te passen op basis van gebruikersvoorkeuren.

Als de gebruiker niet wil dat de website cookies op zijn computer/mobiele apparaat plaatst, kunnen hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen te wijzigen. De gebruiker kan ook zijn browser programmeren om hem een bericht te sturen wanneer hij een cookie ontvangt en zo besluiten het te accepteren of niet.

Als de gebruiker bepaalde cookies wil blokkeren en/of beheren, kan hij dit doen door de link te volgen die is gekoppeld aan zijn browser:

Als de gebruiker niet wenst om cookies van Google Analytics te aanvaarden, kan hij dit aangeven via het bericht over cookies dat tijdens zijn eerste bezoek aan de site verschijnt of door de instellingen van zijn browser zo in te stellen dat hij cookies weigert.

Om niet meer door Google Analytics te worden getraceerd op eender welke website, kan de gebruiker de volgende website raadplegen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. In de optie dat de gebruiker een aantal cookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet doorzoekbaar en/of bruikbaar zijn, of slechts gedeeltelijk.

Veiligheid

De verantwoordelijke voor verwerking neemt de passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau van de verwerking en van de verzamelde gegevens te waarborgen met betrekking tot de risico's van de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens, aangepast aan het risico. Hij houdt rekening met de stand van kennis, de kosten van implementatie en de aard, omvang, context en de doelen van de verwerking, evenals de risico's voor de rechten en vrijheden van gebruikers.

De verantwoordelijke voor verwerking heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om het verlies, misbruik of wijziging van informatie die op de website wordt ontvangen, te beschermen en te voorkomen, en zijn werknemers zijn gebonden door een strikte geheimhoudingsplicht.

Communicatie per post, elektronisch of telefonisch

Communicatie per post

Als de gebruiker zijn postadres via de website of rechtstreeks aan de verantwoordelijke voor verwerking meedeelt, worden zijn gegevens in het adresboek van de verantwoordelijke geregistreerd om op zijn verzoek te reageren en hem op de hoogte te houden van de goederen en diensten die de verantwoordelijke voor verwerking aanbiedt.

De gebruiker kan te allen tijde zijn gegevens raadplegen, corrigeren of verwijderen in het bestand van de verantwoordelijke voor verwerking. Om dit te doen, moet hij contact opnemen met de verantwoordelijke voor verwerking op het adres waarnaar wordt verwezen in het punt "contactgegevens" van dit handvest, en niet te vergeten om zijn naam en zijn exacte adres op te geven (correct gespeld). De verantwoordelijke voor verwerking verbindt zich ertoe om zijn gegevens te verwijderen uit de lijst die hij deelt met andere bedrijven of organisaties.

Telefonische communicatie

Als de gebruiker of de bezoeker rechtstreeks zijn telefoonnummer meedeelt aan de verantwoordelijke voor verwerking, via platforms of via de website, kan hij een telefoontje ontvangen:

Als de gebruiker dergelijke telefoontjes niet/niet langer wenst te ontvangen, kan hij contact opnemen met de verantwoordelijke op het adres vermeld in het punt "contactgegevens" van dit handvest, met vermelding van zijn naam en zijn exacte adres (correct gespeld). De verantwoordelijke voor verwerking verbindt zich ertoe om zijn gegevens te verwijderen uit de lijst die hij deelt met andere bedrijven of organisaties.

Als de gebruiker via de website zijn GSM-nummer meedeelt aan de verantwoordelijke voor verwerking, ontvangt hij eventueel berichten (SMS / MMS) van de verantwoordelijke voor verwerking die nodig zijn om zijn vragen te beantwoorden of om hem te informeren over zijn online gedane bestellingen.

Communicatie via e-mail

Als de gebruiker zijn e-mailadres direct, via een communicatieplatform (immoweb ...) of via de website, meedeelt aan de verantwoordelijke voor verwerking, kan hij het volgende ontvangen:

Als de gebruiker dergelijke e-mails niet/niet langer wenst te ontvangen, kan hij contact opnemen met de verantwoordelijke op het adres vermeld in het punt "contactgegevens" van dit handvest, met vermelding van zijn naam en zijn exacte adres (correct gespeld).

De Robinson-lijst

Als de gebruiker niet of niet langer mailings of telefoontjes wenst te ontvangen van elk bedrijf dat is geregistreerd op de Robinson-lijst, kan hij contact opnemen met de Robinson-dienst van de Belgian Direct Marketing Association:

Bezwaar en klacht

De gebruiker kan bezwaar indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
contact(at)apd-gba.be

De gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn domicilie.

Voor meer informatie over klachten en mogelijke oplossingen wordt de gebruiker uitgenodigd om het volgende adres van de Gegevensbeschermingsauthoriteit te raadplegen:

Contactgegevens

Voor vragen en/of klachten, met name over de duidelijkheid en toegankelijkheid van dit handvest, kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor verwerking:

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Dit handvest vloeit voort uit Belgisch recht.
Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit handvest valt onder de Belgische wetgeving en valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Diverse bepalingen

De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de bepalingen van dit beleid te wijzigen. De wijzigingen worden gepubliceerd met een waarschuwing over de inwerkingtreding ervan.

Deze versie van het handvest dateert van 25.05.2018.