Gebruiksvoorwaarden

Informatie over de onderneming

De site https://www.op.be die u gebruikt, is gepubliceerd door :

OP Group nv

Sociale zetel:
Vilain XIIII straat 53-55
1000 Brussel
België

Telefoon: +32 2 626 08 26
Email: reception@op.be

Ondernemingsnummer: BCE 0841 885 269
BTW-nummer: BE 0841 885 269
BIV-erkenning: 508 167 (Guillaume Pinte)
Controlerende instantie: BIV, Luxemburgstraat 16b, 1000 Brussel
Deontologische code: BIV – https://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar#regles-deontologiques
In overeenstemming met de deontologische richtlijn n° 1, in werking getreden op 1 januari 2007, verduidelijken wij dat onze professionele burgerlijke aansprakelijkheid gedekt is door een verzekeringspolis afgesloten bij het bedrijf AXA (polis n° 730390160).

Wettelijke waarschuwing

Makelaar OP Group nv engageert zich om alle wetten betreffende het opzetten en onderhouden van een website te respecteren. De uitgever vestigt de aandacht van de gebruikers van zijn website op de volgende punten:

Voorwaarden voor toegang en gebruik

Deze website is een informatie website, gericht op zowel klanten van de OP Group als niet-klanten, hieronder aangeduid als de ‘gebruikers’. Deze website is onderhevig aan Belgische wetgeving. De gebruiker erkent kennis te hebben genomen van dit charter en engageert zich het te respecteren.

Er wordt aan herinnerd dat het briefgeheim niet gegarandeerd is op het internet en dat het iedere gebruiker toekomt om de nodige maatregelen te namen om zijn persoonlijke gegevens en/of software te beschermen.

Hyperlinks en ter beschikking gestelde informatie

Deze website bevat ondermeer informatie ter beschikking gesteld door externe bedrijven, en hyperlinks naar andere websites die niet ontworpen werden door de OP Group nv en niet onder diens verantwoordelijkheid vallen.

Het voorkomen van een link op de website van de OP Group naar een andere website betekent geen instemming met deze site of de inhoud ervan. Het komt de gebruiker toe alle informatie kritisch en onderbouwd te hanteren. De verantwoordelijkheid van de uitgever kan niet worden ingeroepen met betrekking tot informatie, opinies en aanbevelingen geformuleerd door deze derden.

Iedere hyperlink naar de website van makelaar OP Group moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaandelijke en expliciete toestemming van de uitgever. De informatie ter beschikking gesteld op deze website wordt verstrekt ten informatieven titel en kan onderhevig zijn aan latere wijzigingen.

Er wordt herinnerd aan de inherente risico’s van de digitale transmissie van informatie: vertragingen, weglatingen of onjuistheden kunnen zich voordoen. Alle informatie wordt aangeboden zoals ze is, eender welke de bron is.

Tarifering

De toegang tot deze site is gratis, uitgezonderd de verstrekking van internettoegang en de kosten voor telefonische communicatie direct aangerekend door de operatoren. Met iedere vraag om verduidelijking kan u de webmaster van deze site contacteren, via de rubriek contact.

Auteursrechten

Deze website moet beschouwd worden als een ondeelbaar geheel. Alle informatie op de site is voorbehouden voor een strikt persoonlijk gebruik en kan niet worden gereproduceerd of gecommuniceerd, geheel noch gedeeltelijk. Het geheel van de gegevens (teksten, klank of afbeeldingen) op de pagina’s van deze website behoort tot de exclusieve eigendom van de OP Group nv of van diens partners. Iedere reproductie, afbeelding of verspreiding, voor niet-persoonlijke doeleinden, van het geheel of van een deel van de inhoud van deze site, op welke drager of via welke techniek ook, is verboden. Het niet respecteren van dit verbod vormt namaak die mogelijks de burgerlijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de namaker inroept. Het is strikt verboden de naam OP Group of diens logo, te gebruiken of de reproduceren, alleen of samen, om welke reden ook, en zeker voor reclamedoeleinden, zonder voorafgaandelijke schriftelijk akkoord van de OP Group nv.

Informatie over onze partners

Niettegenstaande de OP Group nv er alles wat redelijkerwijze mogelijk is aan doet om zich te informeren bij bronnen die ze als betrouwbaar beschouwt, beweert OP niet dat alle verspreide informatie op de website van OP juist, betrouwbaar, volledig en up-to-date is. De transfer van aankondigingen is geïnformatiseerd en geautomatiseerd. Die aankondigingen zijn dus niet onderwerpen aan een controle voor hun publicatie, en hoewel de OP Group er alles wat redelijkerwijze mogelijk is aan doet om een gecontroleerde kwaliteit van de aankondigingen te verzekeren, kan OP niet aansprakelijk gesteld worden voor aankondigingen waarvan de inhoud ingaat tegen de goede zeden, de openbare orde, of beschikkingen in het arbeidsrecht en/of enige discriminatie inhouden, van eender welke aard, op basis van geslacht, ras of religie. Daarenboven worden de vastgoed aankondigingen verstrekt ter informatie en enkel voor persoonlijk gebruik. Zij kunnen gewijzigd worden of teruggetrokken zonder voorafgaandelijke waarschuwing.

Bijgevolg weigert OP Group iedere verantwoordelijkheid, uitdrukkelijk of impliciet, betreffende de exactheid, de volledigheid of de vertragingen bij het updaten van de aankondigingen of andere inhoud. Het downloaden of elke andere vorm van kopiëren van software of informatie aanwezig op de site van de OP Group, verstrekt u geen enkel recht hierop. U mag de site van de OP Group noch reproduceren (geheel of gedeeltelijk), noch doorzenden (elektronisch of op eender welke manier), noch wijzigen, noch gebruiken voor reclame- of commerciële doelstellingen, en evenmin linken met de site leggen, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de OP Group.

De gebruiker engageert zich van zijn kant: