Terug

Huurders: vijf manieren om uw huurovereenkomst te beëindigen

02/08/2021

De huurwet van 1991 bepaalt: “De huurovereenkomst bestaat van zodra een persoon, de verhuurder genoemd die meestal ook de eigenaar is, het gebruik of het genot van een onroerend goed of een deel ervan aan een andere persoon, huurder genoemd, tegen het betalen van een huurprijs verhuurt.” Elke huurder heeft dus noodzakelijkerwijs een huurovereenkomst. Een geschreven tekst is niet altijd nodig.
Vanaf 15 juni 2007 dient bij de afsluiting van een huurcontract verplicht een geschrift te worden opgesteld dat de volgende vermeldingen bevat: de identiteit van de partijen, de begindatum van de overeenkomst, de aanwijzing van alle ruimtes en gedeelten van het gebouw die het voorwerp van de verhuur zijn, het bedrag van de huur.
Huurt u dus van een verhuurder en wilt u die huurrelatie stopzetten, dan moet u bepaalde regels in acht nemen. Het is echter nog altijd gemakkelijker voor de huurder om de huurovereenkomst vroegtijdig te beëindigen dan voor de verhuurder. Geen paniek dus, we geven u hier vijf manieren om uw huurovereenkomst te beëindigen.


Beëindiging in onderlinge overeenstemming


Er kan voor een minnelijke schikking worden gekozen wanneer de huurder en de verhuurder het eens zijn over de noodzaak de huurovereenkomst te beëindigen. In dat geval moeten de details van de beëindiging schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden ondertekend en gedateerd. Het document moet ook in meerdere exemplaren worden opgesteld. De precieze einddatum wordt in onderling overleg tussen beide partijen vastgesteld. In theorie is in dit geval geen van de partijen een verbrekingsvergoeding verschuldigd.


Beëindiging op ieder tijdstip


In tegenstelling tot de eigenaar kan de huurder de huurovereenkomst op ieder tijdstip beëindigen. Hij moet hiervoor een opzeggingstermijn van drie maanden in acht nemen en de opzegging versturen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. In de opzegging moeten de begin- en einddatum van de opzeggingstermijn vermeld worden. Opgelet: ze wordt van kracht op de eerste dag van de volgende maand. Dit betekent dat als u de opzegging op 20 juni verstuurt, deze pas vanaf 1 juli van kracht wordt en dus op 30 september eindigt.
U hoeft geen reden op te geven voor het beëindigen van de huurovereenkomst.


Verbrekingsvergoedingen


Als u de huurovereenkomst tijdens de eerste drie jaar beëindigt, dan moet u uw eigenaar een verbrekingsvergoeding betalen.
Als u uw woning tijdens het eerste jaar verlaat, dan is de vergoeding gelijk aan drie maanden huur, exclusief lasten en kosten. Hierbij wordt als basis de laatst betaalde huur genomen.
Tijdens het tweede jaar moet u een vergoeding betalen die gelijk is aan twee maanden huur.
Tijdens het derde jaar is de vergoeding gelijk aan één maand huur.
Deze vergoeding moet worden betaald op het ogenblik van vertrek. Daarna kan de eigenaar geen vergoeding meer eisen.

Voor huurovereenkomsten van korte duur, van drie jaar of minder, die na 1 september 2018 werden ondertekend, gelden nieuwe maatregelen. Het is voortaan mogelijk het pand vroegtijdig te verlaten door een opzeggingstermijn van drie maanden in acht te nemen en een vergoeding te betalen die gelijk is aan één maand huur.
Let wel, in Brussel is deze regelgeving van toepassing met terugwerkende kracht. Dit betekent dat als u in 2017 een huurovereenkomst hebt afgesloten, u de regelgeving kunt toepassen en de huurovereenkomst vroegtijdig kunt verbreken.
In Wallonië is dit niet mogelijk.

In het Brusselse Gewest is het niet mogelijk om een huurovereenkomst voor een duur van minder dan zes maanden te beëindigen.
Ze eindigt zonder opzegging op de einddatum van de huurovereenkomst, behalve indien ze verlengd wordt.

Als u de huurovereenkomst op de vervaldag wilt opzeggen, dan moet u eveneens een opzeggingstermijn van drie maanden in acht nemen. Zo niet, dan wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden. Ze wordt dan geacht te zijn afgesloten voor een periode van negen jaar.
Bij dergelijke beëindiging kan de eigenaar geen vergoeding vragen.


De eigenaar heeft de huurovereenkomst niet geregistreerd


Zoals eerder aangehaald, moet de eigenaar ook een aantal wettelijke verplichtingen vervullen opdat zijn huurovereenkomst geldig zou zijn. Een daarvan is dat hij de overeenkomst binnen de twee maanden na de ondertekening moet registreren. Door deze registratie zijn uw belangen beschermd. U kunt de eigenaar dus in gebreke stellen voor de registratie van de overeenkomst indien hij dit niet gedaan heeft. Als hij echter niet binnen een maand gehoor geeft aan uw verzoek, hebt u het recht de huurovereenkomst te beëindigen. In dat geval moet u geen opzeggingstermijn in acht nemen noch een vergoeding betalen.


De tegenopzeg


Als uw eigenaar uw huurovereenkomst wil beëindigen, met of zonder reden, moet hij u hiervan zes maanden vooraf in kennis stellen. Vindt u echter vóór het einde van deze periode een andere woning, dan kunt u hem een tegenopzeg geven van één maand. U hoeft dan geen vergoeding te betalen, ook al gebeurt de opzeg tijdens de eerste drie jaar van de huurovereenkomst.


De voorstelling van een nieuwe huurder


Indien u voor het einde van uw huurcontract wil vertrekken, maar geen schadevergoeding wil betalen, dan kunt u aan de eigenaar iemand voorstellen die uw woning graag wil overnemen.
De eigenaar kan dit voorstel aanvaarden of weigeren.
Als hij het aanvaardt, zijn er twee mogelijkheden:
ofwel neemt de nieuwe persoon de lopende huurovereenkomst over tot de vervaldag. Dit kan dan vastgelegd worden in een eenvoudig attest waaruit blijkt dat er een nieuwe huurder in de woning trekt.
ofwel wordt het huidige huurcontract verbroken en wordt er een nieuw opgesteld.


Huurders kunnen een huurovereenkomst dus op verschillende manieren beëindigen. Aan u om te kiezen welke voor u het meest geschikt is. Belangrijk is echter dat u uw intentie om de overeenkomst te beëindigen op wettelijke wijze kenbaar maakt. Zo voorkomt u onaangename verrassingen!

OP werkt al meer dan 145 jaar samen met huurders en eigenaars.
Aarzel niet om ons contactformulier in te vullen indien u meer informatie wenst over onze diensten.