Terug

Belangrijke termen om te kennen voor uw eerste algemene vergadering

18/01/2021

Dit artikel is uw overlevingsgids, die u zal helpen bij het ontcijferen van alles wat er gezegd wordt op een algemene vergadering. Bent u er klaar voor? Daar gaan we!

Algemene vergadering: belangrijke termen om te kennen

Mede-eigendom: elk gebouw of elke groep van gebouwen waarvan de eigendom is verdeeld over meerdere personen, door middel van kavels die elk een privégedeelte en een deel van de gemeenschappelijke ruimtes omvatten.

Syndicus van de mede-eigendom: een natuurlijke of rechtspersoon die zorgt voor het beheer en de vertegenwoordiging van een mede-eigendom. Dit beheer betreft enkel de gemeenschappelijke delen van een gebouw (lift, dak, tuin, gang enz.).

Raad van mede-eigendom: de raad van mede-eigendom bestaat uit mede-eigenaars en houdt toezicht op de goede uitvoering van de taken door de syndicus.

Vereniging van mede-eigenaars (VME): een rechtspersoon die alle individuele mede-eigenaars van een bepaald gebouw of een bepaalde groep gebouwen samenbrengt en vertegenwoordigt. Het doel en de opdracht van de VME betreft het beheer en het behoud van dat gebouw of die groep van gebouwen.

Algemene vergadering (AV): jaarlijkse vergadering van alle mede-eigenaars met als doel verschillende beslissingen met betrekking tot de mede-eigendom te bespreken en nemen.

Notulen: het schriftelijk verslag van de algemene vergadering. Dit document bevat alle beslissingen die tijdens de vergadering zijn genomen, maar ook de behaalde meerderheden en de namen van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich van stemming hebben onthouden.

Lasten van de mede-eigendom: de lasten van de mede-eigendom zijn alle uitgaven die door de mede-eigendom worden gedaan om de werking en het onderhoud ervan te verzekeren. Gewoonlijk wordt er op de algemene vergadering gestemd over de lasten van de mede-eigendom en worden ze opgenomen in de begrotingsraming van de mede-eigendom. Het komt echter ook voor dat de mede-eigenaars in bepaalde gevallen uitzonderlijke lasten moeten betalen.

Reservekapitaal: het reservekapitaal kan worden vergeleken met een spaarrekening die wordt aangelegd om grote toekomstige uitgaven te kunnen betalen, zoals het vervangen van een verwarmingsketel, dakisolatie, het plaatsen van een nieuwe lift enz.

Werkkapitaal: het werkkapitaal is de som van de provisies die de mede-eigenaars hebben betaald om de periodieke uitgaven van de vereniging van mede-eigenaars te dekken (bijvoorbeeld schoonmaakkosten, elektriciteit in de gemeenschappelijke ruimtes, beheers- en conciërgekosten, verzekeringen enz.).

Die provisies worden periodiek (maandelijks, driemaandelijks) door de mede-eigenaars gestort op een daartoe geopende rekening op naam van de vereniging van mede-eigenaars. Die rekening wordt beheerd door de syndicus, die handtekeningsgerechtigde is voor de rekening en dus de lopende uitgaven van de mede-eigendom kan betalen met het geld dat door de mede-eigenaars werd gestort.

Basisakte: de basisakte kan je zien als de identiteitskaart van het gebouw. Het document bevat immers de beschrijving van het gebouw, van de gemeenschappelijke en private delen.

Reglement van mede-eigendom: het reglement van mede-eigendom bepaalt de rechten en plichten van elke mede-eigenaar.

Het reglement van mede-eigendom omvat:

  1. de beschrijving van de rechten en plichten van elke mede-eigenaar;
  2. de berekeningsmethode voor de lasten van de mede-eigendom;
  3. de werking van de algemene vergadering;
  4. de regels voor de syndicus (werking, benoeming, mandaat enz.).

Huishoudelijk reglement: het huishoudelijk reglement bepaalt de regels voor het gemeenschappelijk leven en moet door alle bewoners van het gebouw worden nageleefd. Dit document wordt meestal in het gebouw opgehangen (vaak in de inkomhal) en kan door elke geïnteresseerde ter plaatse worden geraadpleegd.

Gemeenschappelijke delen: de gemeenschappelijke delen zijn bedoeld voor gebruik door alle of een deel van de mede-eigenaars. Zodra er gemeenschappelijke voorzieningen zijn, is de wet op de mede-eigendom erop van toepassing.

Private delen: de private delen zijn de ruimtes die voorbehouden zijn voor exclusief gebruik door een van de mede-eigenaars.

Begrotingsraming: de begrotingsraming wordt gebruikt om de lopende uitgaven van het gebouw voor het komende jaar te plannen. Ze wordt voorbereid door de syndicus van de mede-eigendom en er wordt vervolgens over gestemd tijdens de algemene vergadering van mede-eigenaars.

Quorum: het minimaal aantal aanwezige leden opdat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen.

OP, een syndicus aan uw zijde

Wilt u meer weten over de organisatie van een algemene vergadering of zoekt u gewoon informatie over mede-eigendom? Neem contact op met onze syndicusafdeling via ons online contactformulier.