Terug

Huurwaarborg: wat zijn uw opties?

02/11/2020

De huurwaarborg is een financiële garantie voor de eigenaars van een huurwoning. Waartoe dient deze garantie? Hoe ziet die garantie eruit? In dit nieuwe artikel vindt u het antwoord op al uw vragen.

Wat is een huurwaarborg?

De huurwaarborg is een zekerheid die elke eigenaar aan de huurder vraagt. Het dekt de verhuurder (eigenaar) in tegen mogelijke schade indien de huurder zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Zo kan de verhuurder onbetaalde huur vergoed krijgen of de door de huurder veroorzaakte schade herstellen.

De huurwaarborg wordt door de huurder bij de start van zijn huurovereenkomst gestort, en blijft gedurende de hele huurovereenkomst op de rekening staan. Op het einde van de huurperiode, wanneer de huurder de woning verlaat, krijgt hij het bedrag terugbetaald op voorwaarde dat hij zijn verplichtingen heeft nageleefd.

Vormen van huurwaarborgen

Er zijn drie verschillende vormen van huurwaarborg. De keuze ligt bij de huurder.

  1. De huurwaarborg wordt gestort op een rekening op naam van de huurder : het bedrag van de waarborg wordt door de huurder gestort op een individuele rekening op zijn naam. Bij sommige banken kunt u online een huurwaarborg afsluiten (zie verder).

  1. De bankgarantie : als de huurder niet over het equivalent van twee maanden huur beschikt, kan hij dankzij deze formule geleidelijk zijn huurwaarborg opbouwen bij de bank. Met andere woorden, de bank stelt zich garant voor een geldbedrag dat de huurder in maandelijkse termijnen gedurende de looptijd van zijn huurcontract (maximaal drie jaar) terugbetaalt. Dit bedrag mag niet meer dan drie maanden huur bedragen (exclusief kosten). Zodra de garantie is terugbetaald, kan deze interest opbrengen. In deze formule is het dus de financiële instelling die garant staat voor de huurder zolang hij het bedrag niet heeft bereikt. Deze dienst is gratis en de bank kan een dergelijke aanvraag wettelijk gezien niet weigeren, zelfs niet als de huurder onvermogend is.

  1. De bankgarantie die voortvloeit uit een standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling : in dit derde geval sluit het OCMW zelf een standaardcontract met een financiële instelling af (vaak de bank van de huurder). Net als voor de bankgarantie mag het bedrag niet meer dan drie maanden huur bedragen (exclusief kosten).

Online huurwaarborg

Sinds kort is het ook mogelijk een online huurwaarborg af te sluiten. De Deposito- en Consignatiekas (DCK) heeft immers recent de applicatie e-DEPO ontwikkeld, die toegankelijk is via MyMinfin.

Hoe gaat u te werk?

  1. Klik op de homepage op Mijn woning en mijn onroerende goederen.
  2. Kies daarna Een deposito plaatsen en de teruggave aanvragen.
  3. Klik op Nieuw dossier aanmaken en kies Huurwaarborg.
  4. Volg alle online instructies. Let op: u hebt het rijksregisternummer van de verhuurder nodig om dit proces af te ronden.

Bedrag

De huurwaarborg is geen wettelijke verplichting. Het is dus niet verplicht.

Als de eigenaar er echter één verlangt van de huurder, dient het bedrag expliciet in de huurovereenkomst te worden opgenomen.

Zowel in Wallonië als in Brussel moet het bedrag van de waarborg overeenkomen met maximaal twee maanden huur en worden gestort bij een financiële instelling. In Vlaanderen is de regelgeving voor huurwoningen op 1 januari 2019 gewijzigd. Sinds die datum is de maximale huurwaarborg voor het huren van een woning verhoogd naar drie maanden in plaats van twee.

Einde huurovereenkomst

Wanneer de huurovereenkomst afloopt, zijn er twee scenario's mogelijk:

  1. De huurder is al zijn verplichtingen perfect nagekomen: ter herinnering, de verplichtingen van de huurder omvatten de betaling van de huur en lasten, eventuele reparaties enz. Als de huurder zijn verplichtingen is nagekomen, betaalt de eigenaar aan het einde van de huurovereenkomst de huurwaarborg terug. De bank waarbij de waarborg is gestort, heeft de handtekening van beide partijen nodig om de huurwaarborg te kunnen vrijgeven.

  1. De verhuurder weigert de huurwaarborg terug te betalen: de verhuurder kan weigeren om de huurwaarborg terug te betalen als de huurder de lasten al maanden niet heeft betaald of bijvoorbeeld schade heeft veroorzaakt. Om te bepalen welk bedrag van de huurwaarborg moet worden afgehouden, wordt de schade beoordeeld aan de hand van de plaatsbeschrijving (begin/einde). In geval van onenigheid over het terug te vorderen bedrag van de waarborg of als de eigenaar zonder geldige reden weigert het bedrag terug te betalen, moet de huurder zich wenden tot de vrederechter om een vonnis te verkrijgen.

Verkoop van het verhuurde gebouw

De nieuwe eigenaar dient de rechten en plichten van de voormalige verhuurder jegens de huurder na te leven. Het is dus de nieuwe koper die zal genieten van de huurwaarborg die aanvankelijk aan de verkoper werd betaald.

De overdracht van de waarborg aan de koper vindt in de regel plaats op de dag waarop de notariële akte wordt ondertekend. De koper en verkoper moeten samen de voorwaarden van de overdracht regelen; vaak, in het kader van de diensten die hij vrijwillig aan zijn klanten verleent, zal de notaris aanbieden om dit te doen.

Als het om een bankgarantie of een geblokkeerde rekening gaat, volstaat het om de financiële instelling op de hoogte te brengen van het akkoord van de verkoper en de naam van de nieuwe eigenaar te vermelden. Als het om een contante betaling gaat, moet de verkoper deze aan de koper overhandigen: de overdracht kan eventueel plaatsvinden door het bedrag van de verkoopprijs af te trekken.